Privacybeleid

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://www.praktijkdesinneblom.nl.

PrivacyVerklaring                          Praktijk de Sinneblom

Artikel 1: Inleiding

Hieronder vindt u de privacyverklaring Praktijk de Sinneblom. Gevestigd aan de Oudebildtdijk 1088 te Westhoek en ingeschreven onder KvK-nummer 78373301.

In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 Praktijk de Sinneblom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geslacht

BSN

Documentnummer legitimatiebewijs

Zorgverzekeraar

Soort zorgverzekering & polisnummer

Medische gegevens noodzakelijk voor de behandeling

Deze gegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

Het verlenen van zorg

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u de juiste zorg te verlenen

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

2.2 Als u informatie bij ons inwint en geen zorg bij ons afneemt dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet.

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die Praktijk de Sinneblom van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Artikel 4: Derden

4.1 Praktijk de Sinneblom verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.

4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.

4.3  Uitzondering op 4.1 en 4.2 zijn gegevensverstrekkingen die op basis van een wettelijk voorschrift moeten worden gedaan.

Artikel 5: MijnDiad

Voor onze administratie maken wij gebruik van Mijndiad. Met Mijndiad hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om er voor te zorgen dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

Artikel 6: Website

Praktijk de Pauw houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Verder maken wij geen gebruik van cookies.

Artikel 7: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 20 jaar. Dit is de wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens.

Artikel 8: Binnen de EU

Praktijk de Sinneblom verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Artikel 9: Minderjarigen

Praktijk de Sinneblom verstrekt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 10: Beveiliging

Praktijk de Sinneblom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Artikel 10: Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met Praktijk de Sinneblom.

Praktijk de Sinneblom

Oudebildtdijk 1088

9075NL Westhoek

Tel; 0622720305